Bulgaristan'da Öğrenim Gören Öğrencilere Yönelik Olarak Konsolosluk Konularında Yapılan Toplantı Notu

Sofya Büyükelçiliği 28.02.2012

18 ŞUBAT 2012 TARİHLİ ÖĞRENCİ TOPLANTISI

Yabancı ülkelerde Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi yapan vatandaşlarımızın hak ve sorumluluklarına ilişkin bir yönetmelik bulunmakta olup, bu Yönetmelik,   yurtdışında örgün öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim yapacak resmi-burslu öğrenciler ile özel öğrenci olarak kendi hesaplarına ilk, orta, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim yapacak öğrencilerin uymaları gereken esasları kapsamaktadır.  

Özel öğrencilerin başvuruları her yıl 1 Haziran'da başlamakta ve ertesi yıl 30 Nisan'a kadar 11 ay süreyle devam etmektedir.  Eski yıllarda kayıtlı öğrencilerin askerlik erteleme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için EK-C2 formunun düzenlenmesini teminen öğrenim belgelerinin Bulgaristan Eğitim Bakanlığı’nın tasdikini takiben en geç 31 Ekim tarihine kadar Büyükelçiliğe teslim etmeleri gerekmektedir.

Dosyası açılan öğrencilerin bütün işlemleri (pasaport, askerlik, öğrenci belgesi, tasdik işlemleri v.b.)   konsolosluklarca yapılmakta olup, öğrenci belgelerinin tesliminin gecikmesi halinde,  askerlik şubelerince vatandaşlarımız bakaya ve yoklama kaçağı olarak aranmaktadırlar. 

Özel öğrencilerin öğrenim dalının, öğrenim kurumunun ve öğrenim gördüğü ülkenin değiştirilmesi, müşavirliğin, ataşeliğin veya konsoloslukların iznine bağlıdır. Bu değişikliklerde sömestr kaybı olmaması esastır. Ancak,  değişikliğin zorunlu görüldüğü hallerde, en fazla iki sömestrlık kayba izin verilebilir. Uygun görülen değişiklikler, müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklarca yapılır.  

Öğrencilik haklarından (pasaport, permi, bilet, sigorta, kredi belge tasdiki vs.) gibi haklardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın dosyalarının eksiksiz ve güncel olarak tekemmül etmiş olması gerekmektedir.  Bu nedenle, üniversitelerden alınacak öğrenci belgesine gerekli tüm bilgilerin yazılması gerekmektedir. Ülkeye geliş tarihi, hazırlık sınıfına ve esas öğrenime başlama tarihi gibi bilgilerin de öğrenim belgesine yazılması gerekmekte, bu çerçevede öğrencilerin Konsolosluk Şubesine şahsen başvuruları önem arzetmektedir.

Öğrenci dosyasının kapatılmasına neden olan hususlar:

a)      Üst üste2 yıl başarısız duruma düşen öğrencilerin,   

b)      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını veya öğrencilik onur ve saygınlığını zedeleyecek harekette bulunanların,

c)      Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,

d)     Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,

e)      Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,

f)       29 yaşını dolduranların,

g)      Öğrencilik dışında başka işle iştigal edenlerin,

h)      Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerin öğrenci dosyaları Konsolosluklarca kapatılabilmektedir.


 

Sofya Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinin görevleri:

Konsolosluk Şubesinde Yapılan Konsolosluk ve Noterlik İşlemleri

Pasaport İşlemleri:

Umuma Mahsus Pasaport:

01 Haziran 2010 tarihinden beri uygulamaya başlanan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) belirlediği standartlarda elektronik olarak okunabilen, temdit ve refakat hanesi bulunmayan e-pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilmekte olup (10 yıllık pasaport ücreti 317 Leva), öğrenci dosyası bulunan vatandaşlarımızın öğrenim gördükleri sınıf ve yaş değerlendirmesi yapılmak suretiyle 2 yıl harçsız (sadece cüzdan bedeli  - 59 Leva) pasaport tanzim edilmektedir.  Eski pasaportları olan vatandaşlarımızın süre bitimine kadar pasaportlarını kullanmaları mümkündür.  Öğrenci dosyası açtırmayan vatandaşlarımızdan pasaport bedeli tahsil edilmektedir. E-pasaport müracaatında 2 adet biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanının aslı ve mevcut olan pasaportun getirilmesi gerekmekte olup, pasaportun tanzim edilmesi 15 günü almakta olduğundan öğrencilerin müracaatlarını buna göre yapmalarında fayda bulunmaktadır.  İkamet izinleri için sürenin az olması nedeniyle her defasında yeni alınan pasaport ile müracaatlardaki gecikmeler nedeniyle cezalı duruma düşülmemesi için  10 yıl süreli pasaport alınmasında fayda bulunmaktadır. 

Hususi Pasaport:

Hak sahibinin görev süresi içinde ergin çocuklarından uygun şartları taşıyan (evli olmayan, herhangi bir işte çalışmayan), öğrenimi devam eden ve bunu belgelendirenlerin 6 aydan az olmamak kaydıyla hak sahibinin görevi müddetine göre azami beş yılı geçmeyecek şekilde, 25 yaşını doldurduğu tarihten 1 gün öncesine kadar hizmet damgalı pasaport düzenlenir.  Müracaatın, hak sahibi tarafından bulunduğu İl Valiliği Emniyet Müdürlüğü’ne form dilekçe ile müracaatını takiben alacağı tasdikli belge ile Emniyet Genel Müdürlüğü Hususi Pasaport Şubesine müracaatla yurtdışında bulunan çocuğunun pasaport müracaatının alınabilmesi için gerekli işlemin yapılmasını talep edecektir.  İçişleri Bakanlığının tahkikatını takiben Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla hususi pasaport müracaatının kabul edilmesine dair talimat alınmasını sonrasında  Konsolosluk Şubemizce  bilgi ve belgeler  pasaport tanzim merkezine iletilmektedir.  Doğrudan Büyükelçiliğimizce yapılan yazışmaların 1,5 aylık bir zamanı aldığı göz önüne alındığında işlemin Türkiye’de yapılması veya müracaatın yukarıda belirtildiği şekilde yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Evrak Tasdik İşlemleri:

Öğrenci dosyası açılmış olan vatandaşlarımızın öğrenim durumlarıyla ilgili belgelerin tasdiki işlemlerinden Harçlar Yasası gereği herhangi bir para tahsil edilmemektedir. 

Noterlik İşlemleri:

Konsolosluk Şubemizde tüm noterlik işlemleri yapılmakta olup, müracaatlarda nüfus cüzdanının aslı, 2 fotoğraf, vekil olan kişinin kimlik bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Adres Beyanı:  

Adres kaydının yapılması ve güncellenmesi Adres Kayıt Sistemi ile  İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce güncel olarak tutulmaya başlanmıştır. Sistem sayesinde, yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, adres bileşenleri ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu Ulusal Veri Tabanı   (UAVT) bilgileri, nüfus kütüklerindeki kişi kayıtları ile ilişkilendirilerek Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) üzerinden kamu kurumlarının istifadesine sunulmuştur.  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile tüm kurumlara, adres ile ilgili iş ve işlemlerinde bu bilgileri kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Adres bilgilerinin kurumlarla paylaşılması güvenlik, ekonomi, sağlık ve eğitim başta olmak üzere değişik alanlarda hizmet veren kurumların çalışmalarına temel kişilerin hayatını kolaylaştıracaktır. Adres Kayıt Sisteminin amacına ulaşılabilmesi, adrese ilişkin bilgilerin güncel ve sağlıklı olarak tutulması, adres bilgilerinin zamanında ve doğru olarak bildirilmesi ile mümkündür. Adres bildirimleri, nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlara, dış temsilciliklere yapılabilir. Bu bildirimler; Adres Beyan Formu kullanılarak 20 iş günü içerisinde şahsen, iadeli taahhütlü posta, kargo veya sayısal imza kullanılarak yapılabilir. Kişilerin adres bildirimleri şahsen yapması esastır. Aynı konutu paylaşan ve aralarında aile bağı bulunan ergin kişiler birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. Noterce düzenlenen adres bildirimine ilişkin temsil yetkisini ibraz edenler, temsil ettikleri kişi adına yerleşim yeri ve diğer adres bildiriminde bulunabilirler. Adres beyan işlemleri sayfasına ulaşmak için https://adres.nvi.gov.tr ana sayfasından sisteme giriş yapılması gerekmektedir. 

E -Devlet Şifresi:

TC Kimlik numaraları kullanılarak, devlet hizmetlerini tek bir kapıdan vatandaşa ulaştırmak amacıyla e-Devlet projesi hayata geçmiştir. E-Devlet şifresinin Türkiye’de PTT şubelerinden alınabileceği gibi Konsolosluğumuzdan da alınması mümkündür.

Sabıka Kaydı  ve diğer ahvali şahsiye belgelerin tanzimi:

Türkiye Cumhuriyeti Adli Sicil Kanununa ek 06.12.2006 tarihli 5560 sayılı Kanunun 37.maddesiyle yurtdışında Büyükelçilik ve Konsolosluklarca Sabıka Kaydı “adli sicil belgesi” verilir hükmüne göre artık Konsolosluk Şubemizce sabıka kaydı düzenlenmektedir. Ayrıca, Konsolosluklarda çok dilde nüfus kayıt örneği, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, doğum kayıt örneği, evlenme ehliyet belgesi, evlenme kayıt örneği gibi bazı belgeler de düzenlenmekte olup,  bu belgeler Bulgarca tercümelerini takiben Bulgaristan Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmekte ve ilgili makamlarda geçerli olmaktadır.

Burs/Kredi Taahhüt Senetlerinin imza tasdiki:

YURTKUR’un burs ve kredi imkanlarından faydalanmaya hak kazanan öğrencilerin borç senetlerindeki imzalar Konsolosluk Şubemizce tasdik edilmektedir. Alınan talimat uyarınca bu işlemden artık herhangi bir harç tahsil edilmemektedir. 

Genel Sağlık Sigortası:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun’a göre, Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının, kendileri ya da Türkiye’deki yakınları tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) ikametgah adresini yurtdışındaki adresi olarak güncellemeleri halinde genel sağlık sigortası kapsamında sayılmayacaklardır. Bu nedenle yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın adres beyanlarını Konsolosluk Şubemize yaptıkları takdirde Genel Sağlık Sigortası kapsamında tutulmayacaklardır

Adli Olaylar ve Avukat Hizmetleri:

Bulgaristan’da yaşayan yabancıların hakları ve sorumluluklarına ilişkin olarak Yabancılar Yasası uygulanmaktadır.  Bu nedenle vatandaşlarımızın mutlaka kurallara uygun yaşamaları kanun gereğidir. 

Son zamanlarda öğrencilerimizin bazı kavga olaylarına karıştıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açıldığı bilinmektedir. Adli olaylarda sadece ilgili emniyet makamlarından bilgi talebimize yanıt alabildiğimiz, adli mahiyetteki olaylara müdahale yetkimiz bulunmadığı için vatandaşlarımızın avukat aracılığıyla davayı takip etmelerinde fayda bulunmaktadır. Gerektiğinde dava seyri hakkında Büyükelçiliğimizce gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Büyükelçiliğimize bağlı bir avukat bulunmamaktadır. Büyükelçiliğimizce doğrudan bir avukat tavsiye edilmemekle beraber, birkaç avukat ismi ve telefon numarası verilerek vatandaşlarımızın tercihlerini kendilerinin yapması istenmektedir.

Öğrencilerin okul ve yurt idareleri ile sorunları:

Öğrencilerin yurda kabul, yurtta barınmaların devamı için Bulgar Yurt Müdürlüklerince belirli kurallar ve esaslar çerçevesinde yürütüldüğü bilinmektedir.  Yurtta olay çıkması, yurt düzenini bozucu hareketlerin yapılması,  ücretin ödenmemesi gibi nedenlerle yaşanan sorunlara, her ne kadar yurt idaresiyle görüşülüp olayın tatlıya bağlanması hususunda telkinimiz olmakla beraber, yurtta kalması veya çıkartılması hususunda yurt komisyonunun aldığı kararın uygulandığı bilinmektedir. Yurt ve okul içerisindeki kurallara uyulması gerekmektedir. Savcılık veya Mahkemeye intikal etmiş olaylar sonucunda durumun Yabancılar Şubesine de intikal ettiği, bu durumdaki vatandaşlarımızın daha sonraki ikamet izinlerinin sürelerinin uzatılmasında sorunlar yaşandığı vakıadır.

Diploma ve transkript sahtekarlığı ve yatay geçiş:

Son zamanlarda çok sayıda diploma ve transkriptin sahte olduğunun tespiti nedeniyle, ayrıca Türk makamlarının talebine binaen Büyükelçiliğimizce Bulgaristan makamları nezdinde gerekli tahkikat yapılmaktadır. Sahte belge tanzimi nedeniyle ilgili makamlarımızca soruşturma açılmakta ve suçluların cezalandırılması yoluna gidilmektedir.

Yabancılar şubesinden oturum alınması ve uzatılması:

Bulgaristan Cumhuriyeti Yabancılar Kanununun uygulama yönetmeliğindeki değişikliklere sonucunda;

1 ay bekleme süresinde 45 Leva,

10 gün bekleme süresinde 90 Leva,

3 gün bekleme süresinde ise 225 Leva

ödenmesi halinde ikamet belgeleri alınmaktadır. Daha önce pasaporta yeni ikamet izin kartı çıkana kadar basılan ikamet izni mührü basma uygulaması kaldırılmış olup, yeni kart alıncaya kadar eski kart geri alınmamaktadır.  Pasaportunu değiştiren vatandaşlarımızın ikamet izinlerinin devam etmesi şartıyla, ikamet kaşesi bulunan ve iptal edilmiş pasaport, yeni aldığı pasaport ve ikamet belgesiyle birlikte Bulgaristan dışına çıkış – giriş yapması mümkündür.

Denklik  Seviye Tespit Sınavı:

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 08 Aralık 2009 tarihli toplantısında, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının, faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamları tarafından diploma vermeye yetkili kurumlar olarak tanınması şartının aranmasına ve bu şartı sağlayan yükseköğretim kurumlarından sadece Hukuk. Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik ve Öğretmenlik alanlarındaki denklik işlemlerinin anılan Başkanlıkça yapılan Seviye Tespit Sınavında başarılı olma şartına bağlanmasına karar verilmiştir.

Denklik başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılmatadır.

Diploma denkliği için gerekli belgeler:

a)      Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin diploma aslı veya onaylı sureti,

b)      Denkliği istenilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı,

c)      Öğrenim süresi içinde alınmış ders, not ve ders saatlerini gösterir, üniversitesinden onaylı belgenin (transkript) aslı,

d)     Yabancı dildeki belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri,

e)      Diploma sahibine ait pasaport,

f)       Öğrenim gördüğü yılları kapsayan üniversite tarafından verilmiş belge.

Vize :

Öğrencilerin Bulgaristan Temsilciliklerinden vizelerini almaları için erken kayıt yaptırmaları ve zamanında vize müracaatında bulunmalarında fayda bulunmaktadır. Aksi halde vize müracaatı Bulgaristan Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat gereği olduğu bilindiğinden, geç başvurularda veya eksik müracatlarda vize alımı güçleşmekte veya geç alınabilmektedir. Bu da öğrenim döneminin gecikmesine neden olmaktadır. Büyükelçiliğimiz, vizelerin zamanında verilebilmesi için Bulgaristan makamları nezdinde sürekli girişimlerde bulunmaktadır.

Bulgaristan 01 Şubat 2012 tarihinden itibaren Schengen vizesi hamili vatandaşlarımıza Bulgaristan’a vizesiz  giriş uygulamasına başlamıştır.  Bundan böyle Schengen vizesi hamili vatandaşlarımız transit geçiş yanında ülkeye geliş ve dönüşlerine müsaade edilmektedir.

Hususi Pasaportlara vizenin kaldırılmasına dair girişim ve görüşmelerimiz sonuç vermiş olup, Bulgaristan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Hususi Pasaport hamili vatandaşlarımızın vize alma mecburiyeti kaldırılmış olup, bu yöndeki uygulama 2 Mart 2012 tarihinde başlayacaktır.

Konsolosluk Şubemizin çalışma saatleri:

09.00-12.30    Müracaat kabulü

17.30 –            Evrak veya yapılan işlemin teslimi

Konsolosluk yetkililerimiz, acil hallerde mesai dışında da (24 saat) hizmet vermektedir.

 

Büyükelçilik internet sitesi adresi               : http://sofya.be.mfa.gov.tr

Büyükelçilik e-posta adresi                          : embassy.sofia@mfa.gov.tr

Büyükelçilik Twitter adresi                         :https://twitter.com/tcsofyabe,

Büyükelçilik Facebook kullanıcı adı            :T.C. Sofya Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı internet sitesi adresi     : www.mfa.gov.tr

E-Konsolosluk                                                         : www.konsolosluk.gov.tr

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)            :www.yok.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı                                              :www.meb.gov.tr

Sosyal Güvenlik Kurum (SGK)                 : www.sgk.gov.tr

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Müracaat: 09.30-12.30 - Evrak teslimi: 17.30'dan itibarendir.
31.12.2022 2.01.2023 Yeni Yıl arifesi ve Yılbaşı
3.03.2023 3.03.2023 Bulgaristan Milli Günü
14.04.2023 17.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
1.05.2023 2.05.2023 İşçi Bayramı
6.05.2023 6.05.2023 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.05.2023 24.05.2023 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramının ilk günü
6.09.2023 6.09.2023 Birleşme Günü
22.09.2023 22.09.2023 Bağımsızlık günü
29.10.2023 29.10.2023 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2023 27.12.2023 Noel