Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge hakkında Büyükelçiliğimizce yapılan açıklama

Sofya Büyükelçiliği 04.02.2021

Değerli Vatandaşlarımız,

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/02/01/zapovedrd-01-74-01-02-2021.pdf
adresinden ulaşılabilmektedir. Genelgenin Büyükelçiliğimizce yapılan gayriresmi tercümesi aşağıda sunulmaktadır.

Bu genelgeden,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Bulgaristan’a girişlerine izin verilmeye devam edildiği,
- Bulgaristan'a girişlerine izin verilen ülke vatandaşlarının (Türkiye ve AB ülkeleri dahil) en fazla 72 saat öncesinde yapılmış negatif PCR testi ibraz etme zorunlulukları bulunduğu,
- PCR testi ibraz etmeyen Bulgaristan vatandaşları ile sürekli veya uzun süreli oturum izni olanlar ile aile mensuplarının 10 günlük karantinaya (ev izolasyonuna) girme zorunlulukları olduğu,

- 2 Şubat 2021 tarihinden itibaren ise negatif PCR testi ibraz etmeden ülkeye giren Bulgaristan vatandaşları ile sürekli veya uzun süreli oturum izni olanlar ve aile mensuplarının, Bulgaristan’a girişlerinden itibaren 24 saat içinde yaptırdıkları PCR testini ibraz etmeleri durumunda karantinadan muaf tutulacakları, karantinalarının negatif PCR testinin ibraz edilmesinin ardından sağlık makamlarınca uygun görüldüğü takdirde 24 saat içinde kaldırılacağı,

- otobüs ve TIR şoförleri ile gemi ve uçak mürettebatının PCR testi zorunluluğunun bulunmadığı,
- Bulgaristan'ı transit geçecek kişilerin PCR testi ibraz edilmesi şartından muaf olacakları,

anlaşılmaktadır.

Değerli vatandaşlarımızın Bulgaristan’a yapacakları ziyaretlerinden önce Büyükelçiliğimiz ve ilgili Bulgaristan makamlarının yaptıkları açıklamaları takip etmeleri tavsiye edilmektedir.
Saygıyla duyurulur.


“BULGARİSTAN CUMHURİYETİ

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK BAKANI

GENELGE

No. RD-01-74/01.02.2021

Sağlık Kanunu’nun 61. maddesi, 2. Fıkrası, 63. maddesinin 4, 5 ve 11. fıkraları ve 63c maddesi ile İdari Usul Kanunu’nun 73. maddesine istinaden Bakanlar Kurulu’nun 26 Ocak 2021 tarih ve 72 sayılı kararı ile 14 Mayıs 2020 tarih ve 325 sayılı kararın uzatılmasına ve 12 Haziran 2020 tarih ve 378 sayılı olağanüstü sağlık halinin uzatılmasına ilişkin kararın ve Bakanlar Kurulunun 25 Haziran 2020 tarih ve 418 sayılı kararı, 15 Temmuz 2020 tarih ve 482 sayılı kararı, 30 Temmuz 2020 tarih ve 525 sayılı kararı, 23 Ağustos 2020 tarih ve 609 sayılı kararı, 25 Eylül 2020 tarih ve 673 sayılı kararı ve 25 Kasım 2020 tarih ve 855 sayılı kararına istinaden ve Devlet Sağlık Başmüfettişinin teklifi doğrultusunda:

I. Aşağıda olduğu gibi, Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına 2 Şubat 2021 tarihinden 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçici olarak girme yasağı getirilmektedir:

1. Vatandaşlıklarına bakılmaksızın, tüm şahıslara, hava, deniz, demiryolu ve karayolu araçlarıyla tüm sınır kapılarından, geçici olarak Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına girme yasağı getirilmektedir.

2. Madde 1’deki yasaklar aşağıda sıralanan vatandaşlar için geçerli değildir:

a) Bulgaristan vatandaşları, AB üyesi ülkeleri vatandaşları, Schengen Anlaşması’na üye ülkelerin (San Marino, Andora, Monako ve Vatikan) vatandaşları ile ailelerinin mensupları (Onlarla birlikte fiilen yaşamakta olanlar dâhil), Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Kore Cumhuriyeti, Tayland, Tunus, Uruguay, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Moldova, İsrail, Kuveyt Devleti, Beyaz Rusya ve Türkiye vatandaşları; Bulgaristan Cumhuriyeti’nde devamlı, uzun süreli ve uzatılmış oturma iznine sahip şahıslar ve aile üyeleri, uzun süreli oturum hakkı veren Bulgar “D” tipi vizesi hamili kişiler ile Avrupa Birliği ülkelerinde veya Schengen Anlaşmasına üye ülkelerde (San Marino, Andora, Monako, Vatikan dâhil)oturma izni olan şahıslar ve aile üyeleri;

b) Seyahat amaçları mesleki yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili olan tıbbi uzmanlar, tıp araştırmacıları, sosyal uzmanlar ve amirleri.

c) İlaç ürünleri, tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar, koruyucu teçhizatlar, tıbbi teçhizatın teslimatıyla ve tıbbi teçhizatın kurulumuyla ilgili çalışanlar,

ç) Uluslararası yolcu ve yük taşımacılığıyla ilgili ulaştırma personeli, ticari havayolu taşımacılığı yapan uçak mürettebatı, gemi mürettebatı ve gemi bakımıyla ilgili şahıslar dâhil ihtiyaç duyulan diğer ulaştırma personeli.

d) Yabancı yetkililer (devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, vb.) ve heyet üyeleri ile meslek yükümlülüklerini icra eden diplomatlar, uluslararası kuruluş üyeleri, askeri personel, güvenlik ve kamu düzeni çalışanları ile insani yardım alanında çalışanlar ile onların aile mensupları.

e) Bulgaristan Cumhuriyeti Yabancılar Kanunu İlave Hükümlerinin 1. paragrafı 16. maddesi doğrultusunda insani gerekçelerle seyahat eden şahıslar.

f) Ticaret ve ekonomik yatırım faaliyetlerinin temsilcileri ile Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki stratejik ve kritik altyapının inşaatı, bakımı, kullanımı ve güvenliğinin sağlanmasında doğrudan ilgili kişiler, kapasiteleri Ekonomi Bakanı veya ilgili portföy Bakanı tarafından usulüne uygun olarak belgelenen gemi inşası ve gemi tamiri ile uğraşan kişiler de dahil olmak üzere, Yatırımların Teşviki Yasası kapsamında belgelendirilen projelerin uygulanması ve potansiyel yatırım projeleri ile Bulgaristan ekonomisi için önemli olan diğer faaliyetlerle ilgili analiz yapan kişiler ile gemi yapım ve gemi onarım faaliyetlerinde bulunan kişiler ve aile mensupları. İlgili bakanın mektubu sınır kontrol makamlarına iletilecektir;

g) Tarım ve turizm sektöründe çalışan mevsimlik işçiler

ğ) Sınır bölgelerinde çalışanlar.

h) Uzaktan yerine getirilmesi mümkün olmadığı hallerde eğitim amacıyla seyahat edenler ile sınavın uzaktan elektronik ortamda yapılamaması kaydıyla sınav komisyonunda yer almak üzere seyahat edenler;

ı) Uluslararası spor müsabakaları organizatörleri ve katılımcıları, belirli bir deneme süresi için yurtdışından gelen sporcular, antrenman kampında yer almak üzere yurtdışından gelen teknik direktörler ve yarışmacılar, uzun vadeli oturum hakkı veren Bulgar D tipi vize sahibi yabancı sporcu ve teknik direktörlerin aile mensupları için
– Gençlik ve Spor Bakanı mektubuyla tasdik edilen ilgili spor etkinliği zamanına ilişkin, ilgili mektupta şahısların isimleri ve Bulgaristan’da konaklayacakları adres bilgileri yer almaktadır. Mektup sınır kontrolü yetkililerine takdim edilmektedir.

i) Bulgaristan Vatandaşlığı Kanunu doğrultusunda Adalet Bakanı mektubuyla tasdik edilen Bulgar vatandaşlığı kararını almaya gelen yabancı şahıslar.

j) Uluslararası kültür etkinlikleri organizatörleri ve katılımcıları - Kültür Bakanı mektubuyla tasdik edilen ilgili kültür etkinliği zamanına ilişkin, ilgili mektupta şahısların isimleri ve Bulgaristan’da konaklayacakları adres bilgileri yer almaktadır. Mektup sınır kontrolü yetkililerine takdim edilmektedir.

3. Madde 2 doğrultusundaki kişiler, Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarından transit geçiş yapabilirler.

4. Yalnızca Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarından hemen ayrılmanın temin edilebileceği durumlarda transit geçişe izin verilir.

5. Ülkeye girişlerine izin verilen 2. maddede sıralanan tüm şahısların, belgede belirtilen inceleme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ülkeye giriş tarihinden en fazla 72 saat önce COVID-19’un tespitine ilişkin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle yapılmış negatif sonuç belgesi ibraz etmeleri durumunda Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına girmelerine izin verilir.

6. 5. maddedeki belge, yolculuk sırasında kullanılan kimlik kartına göre, şahısların isim bilgilerini, incelemeyi yapan laboratuvarın bilgilerini (isim, adres, ve iletişim bilgileri), incelemenin yapıldığı tarih bilgilerini, Latin harfleriyle yazılı metot çeşidi bilgilerini (PCR) ve negatif sonuç bilgilerini (Negative) içermelidir.

7. Madde 5’te belirtilen şartlardan aşağıdaki şahıslar muaf tutulacaktır:

a) Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan otobüs sürücüleri;

b) Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına giriş yapan uluslararası yük ve mal taşımacılığı yapan veya tamamlayan yük araçları sürücüleri;

c) Gemi mürettebatı üyeleri;

ç) Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında bulunan kamuya açık havaalanlarından kalkan ve inen uçakların mürettebatı ve uçakların bakımıyla ilgili şahıslar;

d) Vatandaşlığına bakılmaksızın Madde 2’nin “ğ” fıkrası kapsamındaki kişiler.

e) Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarından transit geçiş yapan şahıslar.

8. Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşları ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nde devamlı, uzun süreli ve uzatılmış oturum iznine sahip şahıslar ve aile üyeleri, ülkeye giriş tarihinden en fazla 72 saat önce COVID-19’un tespitine ilişkin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle yapılmış negatif sonuç belgesi ibraz etmemeleri durumunda,
evlerinde veya belirttikleri diğer konaklama yerlerinde, ilgili Bölge Sağlık Müfettişliği Müdürünün veya vekil tayin ettiği müdür yardımcısının verdiği düzenleme çerçevesinde 10 günlük karantinaya alınacaklardır.

9. İlgili Bölge Sağlık Müfettişliği Müdürü, madde 8 kapsamındaki kişilerin ülkeye girişlerinden sonraki 24 saat içinde gerçekleştirilen COVID-19’un tespitine ilişkin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle yapılmış negatif sonuç belgesi ibraz etmeleri durumunda karantinaya alınmalarına ilişkin yayınladığı düzenlemeyi iptal edebilir. Düzenleme, COVID-19’un tespitine ilişkin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle yapılmış negatif sonuç belgesinin ibraz edilmesinden sonra 24 saat içinde iptal edilir.

10. İlgili Bölge Sağlık Müfettişliği Müdürü, 29.01.2021 ile 1.02.2021 tarihleri arasında ülkeye giriş yapan kişilerin, bu talimatnamenin yürürlüğe girişinden itibaren 24 saat içinde gerçekleştirilen COVID-19’un tespitine ilişkin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle yapılmış negatif sonuç belgesi ibraz etmeleri durumunda karantinaya alınmalarına ilişkin yayınladığı düzenlemeyi iptal edebilir. Düzenleme, COVID-19’un tespitine ilişkin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle yapılmış negatif sonuç belgesinin ibraz edilmesinden sonra 24 saat içinde iptal edilir.

11. Diğer ülkelerde pazarlanacak mal ve kargo taşıyan ağır kamyon sürücülerinin Bulgaristan Cumhuriyeti toprakları üzerinden geçişine izin verildiği, ancak ağır kamyonun Bulgaristan’ın komşusu olan bir ülke tarafından konulan bir yasak nedeniyle bulunduğu yeri terk edememesi durumunda ilgili yasak kaldırılıncaya kadar yük kamyonunun ve şoförün nerede kalacakları Karayolları Altyapısı Ajansı tarafından belirlemektedir.

12. Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına inen bir uçağın içindeki bir yolcunun COVID-19 olduğu tespit edildiğinde, COVID-19 olan yolcuya hizmet veren mürettebat sonraki uçuşlara atanmayacaktır ve ilgili bölge sağlık müdürü veya vekil tayin ettiği müdür yardımcısı tarafından verilen talimatlara göre 10 günlük zorunlu karantinaya alınacaktır.


II. Sağlık Bakanının 26.01.2021 tarih ve RD-01-50 sayılı talimatnamesi iptal edilmektedir.

III. İşbu talimatname 2 Şubat 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.

IV. İşbu talimatname, uygulanması ve kontrol edilmesi için, İl Sağlık Müdürlerinin, İçişleri Bakanı, Ulaştırma, Enformasyon ve Haberleşme Bakanı, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı, Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Kültür Bakanı ve Enerji Bakanının dikkatine getirilmeli ve Sağlık Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanmalıdır.

İşbu talimatname, Sağlık Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanmasından bir aylık süre içerisinde İdari Usul Kanunu çerçevesinde ilgili mahkeme nezdinde temyiz edilebilir.

PROF. DR. KOSTADİN ANGELOV
SAĞLIK BAKANI”

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Müracaat: 09.30-12.30 - Evrak teslimi: 17.30'dan itibarendir.
31.12.2022 2.01.2023 Yeni Yıl arifesi ve Yılbaşı
3.03.2023 3.03.2023 Bulgaristan Milli Günü
14.04.2023 17.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
1.05.2023 2.05.2023 İşçi Bayramı
6.05.2023 6.05.2023 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.05.2023 24.05.2023 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramının ilk günü
6.09.2023 6.09.2023 Birleşme Günü
22.09.2023 22.09.2023 Bağımsızlık günü
29.10.2023 29.10.2023 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2023 27.12.2023 Noel